O Akademii

Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO jest ośrodkiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Oznacza to, że czteroletnie szkolenie w  zakresie terapii poznawczo behawioralnej (CBT)  jakie proponujemy pod  nazwą Akademia Psychoterapii INTEREGO spełnia wszystkie standardy szkolenia atestowanego przez PTTPB.

Przygotowujemy Uczestników szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo behawioralnego, budując ich rzetelną wiedzę na temat terapii oraz kształtując praktyczne kompetencje prowadzenia procesów terapeutycznych .

European Association for Behavioural and Cognitive Therapies

zespół akademii interego

Nasz zespół

Zespół wykładowców Akademii stanowią w większości certyfikowani terapeuci poznawczo behawioralni oraz superwizorzy- dydaktycy PTTPB, którzy  są czynnymi i doświadczonymi praktykami i specjalistami w swoich dziedzinach . Są wśród nich wykładowcy akademiccy , badacze, trenerzy , od lat prowadzący warsztaty i szkolenia z dziedziny psychoterapii, certyfikowani terapeuci nurtów trzeciej fali CBT.  Wszystkich łączy pasja do terapii i świadomość odpowiedzialności za efekty jej nauczania.

Nasza misja

Misją Akademii Psychoterapii INTEREGO jest kształcenie psychoterapeutów sprawnie posługujących się poznawczo behawioralną metodologią pracy , świadomie i profesjonalnie budujących opartą na szacunku i zaufaniu poprawną etycznie relację z pacjentami oraz wrażliwych na własny rozwój i pogłębianie samoświadomości.
Edukację w Akademii opieramy na czterech zasadniczych filarach :
– rzetelnej wiedzy na temat sprawdzonej w licznych badaniach metodologii pracy poznawczo behawioralnej (evidence based practice)
– propagowaniu osiągnięć tak zwanej trzeciej fali cbt (terapia schematu – ST, terapia akceptacji i zaangażowania – ACT , terapia oparta na uważności – Mindfulness)
– budowaniu praktycznych kompetencji w prowadzeniu terapii (380 godzin zajęć ćwiczeniowych i 260 godzin superwizji w programie szkolenia)
– rozwoju osobistym Uczestników szkolenia i umiejętnościach wykorzystania własnego doświadczenia rozwojowego w procesach terapeutycznych.
Stąd w programie szkolenia obecne są, obok zajęć teoretycznych opartych o najnowsze wyniki badań w dziedzinie CBT, także liczne warsztaty umiejętności i praktycznych kompetencji terapeutycznych. Program Akademii zawiera także rozłożoną na cały okres szkolenia pracę nad własnym rozwojem prowadzoną w ramach warsztatów i treningów.

Terapia poznawczo behawioralna

Współczesna terapia poznawczo behawioralna jest nurtem zróżnicowanym i bardzo bogatym , Jej pozycję wśród szkół terapeutycznych ugruntowuje zarówno kilkadziesiąt lat tradycji myślenia i doświadczania określonej metodologii pracy terapeutycznej , jak też mądre i zreflektowane otwarcie na nowe prądy w psychoterapii. CBT oferuje  sprawdzone  w licznych badaniach skuteczne metody postępowania terapeutycznego dla większości zaburzeń i problemów psychicznych. W programie Akademii  znalazło się wiec miejsce na prezentację klasycznych podejść  terapeutycznych w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych , które mimo lat nie straciły na atrakcyjności i skuteczności, jak też na przedstawienie najnowszych osiągnięć tego nurtu ( tak zwanej III fali cbt).

Wydawnictwa naszych wykładowców

O słyszeniu „głosów”. Omamy słuchowe w teorii i praktyce klinicznej – Dr Izabela Stefaniak

Tytułowe „głosy”, czyli werbalne omamy słuchowe, są zjawiskiem często łączonym z zaburzeniami schizofrenicznymi. Książka O słyszeniu „głosów”. Omamy słuchowe w teorii i praktyce klinicznej daje odpowiedzi na pytania dotyczące natury i mechanizmu tych omamów. Publikacja ta oferuje nowatorskie spojrzenie na omamy słuchowe, rozszerzając perspektywę ich rozumienia i ujawniając aspekty pozytywne tych doświadczeń. Autorka, korzystając ze swojego bogatego doświadczenia, przedstawia różnorodne metody terapeutyczne i dostarcza praktyczny podręcznik dla specjalistów. Czytelnik znajdzie tu również plany i opisy sesji terapeutycznych, dialogi z pacjentami i wskazówki diagnostyczne.

 

Książka podkreśla, że doświadczanie „głosów” nie jest zjawiskiem wyłącznym dla schizofrenii, lecz może być rozumiane jako zjawisko transdiagnostyczne. Szuka się w nim elementów związanych z życiowym kontekstem osoby, a także diagnozuje mechanizmy poznawcze, które mogą prowadzić do powstania i utrzymania się omamów.

Praca ma interdyscyplinarny charakter, a jedną z jej głównych zalet jest przedstawienie doświadczeń autorki w terapii osób z chronicznymi halucynacjami słuchowymi. Inną istotną zaletą jest podejście do werbalnych omamów słuchowych jako zjawiska kontinuum, od doznań łagodnych, przejściowych aż do wyraźnych stanów psychopatologicznych. Prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz zauważa w swojej recenzji, jak cenna jest ta praca dla zrozumienia różnych aspektów omamów słuchowych.

Psychoterapia odczytana na nowo. Konteksty filozoficzne – Wojciech Stefaniak

Jak postąpić, gdy ktoś traci swoją tożsamość? Czy rozważenia psychoterapeutyczne i filozoficzne mają moc wspierania jednostki? Jak obie te dziedziny mogą się wzajemnie uzupełniać w procesie poznawania ludzkiej psychiki?

Książka pt. Psychoterapia odczytana na nowo. Konteksty filozoficzne analizuje powiązania między psychoterapią a filozofią. Autor, Wojciech Stefaniak, zastanawia się, w jaki sposób filozoficzne rozważania mogą uzupełniać i wzbogacać psychoterapeutyczne podejście w kwestiach tak fundamentalnych, jak:

 

  • cel i definicja psychoterapii,
  • etyczne zasady zawodowe psychoterapeuty,
  • różnice między światopoglądową neutralnością a neutralnym podejściem psychoterapeuty podczas prowadzenia terapii.

Czytając, zetkniemy się z kwestiami dotyczącymi naukowego charakteru, metodyki i tematu psychoterapii oraz roli cierpienia i nadziei w procesie terapeutycznym. Dzieło to stanowi wartościowe źródło wiedzy dla terapeutów pragnących pogłębić swoje zrozumienie świata i kształtować swoje umiejętności terapeutyczne. Refleksja filozoficzna w i o psychoterapii może prowadzić do rozwinięcia wielowymiarowego poglądu na człowieka jako podmiotu i obiektu psychoterapii, co jest niezwykle wartościowe w kontekście wspierania jednostki w poszukiwaniu zrozumienia siebie i sensu istnienia.

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w czteroletnim szkoleniu w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, którego ukończenie upoważnia do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikat European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Rozpoczynamy nabór na nowe szkolenie, które odbędzie się w Lublinie i Warszawie. Planowany początek zajęć:

Warszawa – listopad 2024 (edycja XI) – rekrutacja zakończona.

Lublin – październik 2024 (edycja VII) – rekrutacja zakończona.

Kierownik merytoryczny kursu Izabela Stefaniak.

Kierownik programu kursu Wojciech Stefaniak.

NFZ uznaje kwalifikacje psychoterapeutów i superwizorów PTTPB.