Regulamin

Regulamin czteroletniego szkolenia w psychoterapii poznawczo behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo Behawioralnej.

Warszawa – listopad 2024 (edycja XI) – rekrutacja zakończona.

Lublin – październik 2024 (edycja VII) – rekrutacja zakończona.

Cześć 1. Postanowienia  ogólne.

 1. Szkolenie w psychoterapii poznawczo behawioralnej  ( zwane dalej w skrócie szkoleniem) jest szkoleniem podyplomowym, trwającym minimum cztery lata. Program szkolenia jest atestowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo Behawioralnej i opatrzony jest nazwą Akademia Psychoterapii INTEREGO ( dalej w skrócie zwany Akademią)
 2. Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się leczeniem problemów i zaburzeń psychicznych, przede wszystkich psychologów, pedagogów oraz lekarzy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i kształcić się w nurcie poznawczo behawioralnym.
 3. Zgodnie z wytycznymi PTTPB oraz przepisami Ministerstwa Zdrowia  o certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego mogą ubiegać się  osoby posiadające wykształcenie wyższe z następujących kierunków: mgr psychologii, mgr pedagogiki, mgr resocjalizacji, mgr pielęgniarstwa, lekarz.
 4. Kwalifikacja na kurs następuje zgodnie z „Zasadami kwalifikacji na Kurs”.
 5. Uczestnicy kursu są zobowiązani do złożenia do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej deklaracji członkowskiej PTTPB i opłacania składek przez cały czas trwania kursu. Jest to jeden z warunków koniecznych przy ubieganiu się o certyfikat psychoterapeuty poznawczo behawioralnego
 6. Szkoła realizując akredytowany program kształcenia ma obowiązek przestrzegać wszelkich wytycznych PTTPB w kwestiach szkolenia. Nad ich przestrzeganiem czuwa kierownik merytoryczny szkolenia.

Część 2. Program szkolenia.

 1. Program szkolenia jest autorskim projektem Akademii Psychoterapii INTEREGO i jako taki został uznany za zgodny w wymogami PTTPB. Może on ulec zmianie w czasie trwania szkolenia, jeśli zmienią się polskie uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu psychoterapeuty lub wytyczne PTTPB w tym względzie.
 2. Program kursu obejmuje wymaganą  przez PTTPB ilość godzin szkolenia, w tym godzin terapii własnej.
 3. Elementem szkolenia jest odbycie 360 godzin stażu klinicznego. Każdy uczestnik powinien go odbyć w ciągu pierwszych 2 lat kursu. Staż powinien odbyć się w placówkach zgodnej z wytycznymi PTTPB i jest koniecznym warunkiem do uzyskania certyfikatu. Koszty stażu klinicznego nie są uwzględnione  w opłatach jakie ponosi uczestnik w ramach realizacji szkolenia w Akademii Psychoterapii
 4. Szczegółowy program szkolenia przedstawiany jest słuchaczom na pierwszych zajęciach pierwszego roku. Określa on także warunki zaliczenia poszczególnych etapów szkolenia. Daty poszczególnych bloków są podawane na początku każdego roku akademickiego.
 5. Szkolenie odbywa się przede wszystkim w postaci dwudniowych weekendowych zjazdów, średnio raz w miesiącu. Wyjątkowo np. w przypadku terapii własnej  lub zajęć warsztatowych zajęcia mogą odbywać się w tygodniu lub trwać dłużej.
 6. Zajęcia odbywają się w języku polskim. Bloki prowadzone przez wykładowców zagranicznych są tłumaczone na język polski.
 7. Materiały na zajęcia są przekazywane słuchaczom w wersji elektronicznej, w postaci skryptów opracowanych przez wykładowców. Materiały wykładowców zagranicznych nie są tłumaczone na język polski. Wszystkie materiały  są objęte prawami autorskimi i mogą być używane wyłącznie zgodnie z zasadami prawa autorskiego do użytku uczestników szkolenia.

Część 3. Uczestnictwo w zajęciach.

 1. Uczestnictwo na zajęciach potwierdzane jest każdorazowo podpisem na liście obecności oraz wpisem do indeksu (za każdy dzień szkolenia).   Dopuszczalna jest nieobecność na 30 godzinach zajęć w ciągu każdego roku szkolenia.
 2. Odrobienie zajęć będzie możliwe tylko przy realizacji kolejnych edycji szkolenia. Nie ma możliwości odrabiania superwizji oraz zajęć warsztatowych w małych grupach,  W wyjątkowych wypadkach uczestnik może ubiegać się o odrobienie superwizji indywidualnie, ale zobowiązuje to go do uiszczenia dodatkowej opłaty za superwizję indywidualną .
 3. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z terminowego wniesienia opłaty.
 4. W czasie trwania kursu uczestnicy są zobowiązani do dokumentowania swojego udziału w szkoleniu zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w programie – np. potwierdzania wpisem do indeksu aktywnej superwizji, prezentacji przypadków itd.
 5. Możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie w każdym przypadku jest rozpatrywana indywidualnie przez Kierownika merytorycznego szkolenia na podstawie pisemnej prośby uczestnika złożonej w sekretariacie Akademii. Warunkiem złożenia podania jest brak zaległości w opłatach za kurs, łącznie z miesiącem, w którym zostało złożone podanie.
 6. Deklaracja powrotu na zajęcia wymaga formy pisemnej. Akademia postara się zapewnić możliwość kontynuowania nauki w miarę posiadanych możliwości.
 7. Rezygnacja z kursu wymaga formy pisemnej, złożonej w Sekretariacie Akademii. W przypadku rezygnacji obowiązek opłaty za kurs ma miejsce do miesiąca kalendarzowego, w którym rezygnacja została złożona. Zaprzestanie wnoszenia opłat, nieobecność na zajęciach nie powodują rozwiązania umowy, jeśli do sekretariatu szkoły nie wpłynęła odpowiednia informacja.
 8. Uczestnik może być skreślony z listy słuchaczy na skutek:
 • Złożenia pisemnej rezygnacji w sekretariacie Akademii w udziale w szkoleniu.
 • Nie zaliczenia roku szkolenia.
 • Braku trzech kolejnych wpłat.
 • Zdarzeń , które wpływają na niemożność wykonywania zawodu.
 • Rażącego naruszenia zasad etyki zawodowej.

Część 4. Opłaty.

 1. Opłata za szkolenie obejmuje uczestnictwo w zajęciach zgodnie z programem szkolenia oraz dostęp do platformy na stronie szkoły, gdzie umieszczane są materiały od wykładowców.
 2. Opłata za szkolenie nie obejmuje: dodatkowych, nie objętych programem szkolenia superwizji, opłaty za egzamin końcowy, staż, składek PTTPB.
 3. Opłaty powinny być wnoszone terminowo, jednorazowo, lub zgodnie z harmonogramem wpłat. Harmonogram wpłat jest częścią umowy zawieranej z Uczestnikiem po pozytywnym zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Brak wpłaty może skutkować niedopuszczeniem do zajęć.

Cześć 5. Zaliczenie kolejnych etapów szkolenia:

1.Zaliczenie roku szkolenia odbywa się na podstawie:

 • Wymaganej liczby obecności
 • Spełnienia warunków zaliczenia odpowiedniego dla każdego roku szkolenia opisanych w „Warunkach zaliczenia kolejnych etapów szkolenia” będących załącznikiem do umowy szkoleniowej
 • Wniesieniu wszystkich wymaganych opłat

2. Brak zaliczenia roku skutkuje niedopuszczeniem do zajęć w następnym roku

3.W wypadku niezdania kolokwium lub negatywnej oceny pracy

Część 6. Warunki dopuszczenia do egzaminu kończącego szkolenie.

 1. Do egzaminu końcowego, może przystąpić osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w procedurze egzaminacyjnej, spełniła wszystkie warunki merytoryczne określone programem kursu, zaliczyła wszystkie lata szkolenia.
 2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymują osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym i dopełniły wszelkich formalności związanych z uczestniczeniem w kursie. Zaświadczenie to upoważnia do ubiegania się o certyfikat PTTPIB.