Warunki kwalifikacji

Warunki kwalifikacji na szkolenie.

Warszawa – zima 2023 (edycja V) – rekrutacja rozpoczęta!

Lublin – początek zajęć jesień 2022. Rekrutacja trwa do 20 października.

1.Kwalifikacja składa się z dwóch etapów.

2.W pierwszym etapie kwalifikacji osoba chcąca uczestniczyć w kursie wysyła wypełniony formularz zgłoszeniowy przez stronę akademia-interego.com.pl a następnie składa następujący komplet dokumentów (pocztą lub osobiście na adres Akademia Psychoterapii Interego ul. Mokotowska 3 lok 6 00-640 Warszawa

 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa lub kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza.
 • Życiorys zawodowy
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • Oświadczenie, że osoba chcąca uczestniczyć w kursie nie ma w żaden sposób ograniczonych praw wykonywania zawodu, ani nie występują inne przesłanki, które mogłyby mieć wpływ na jej pracę z pacjentami, w tym dziećmi.
 • Po skompletowaniu i sprawdzeniu powyższych dokumentów Akademia informuje  osobę chcącą uczestniczyć w kursie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

3.W drugim etapie kwalifikacji odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem merytorycznym szkolenia. W jej trakcie osoba chcąca uczestniczyć w kursie.

 • Przedstawia swoją motywację związaną z decyzją zdobywania kwalifikacji do pracy jako psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
 • Na podstawie przygotowanych przez kierownika merytorycznego szkolenia scenkach odbywa się symulacja spotkania terapeutycznego, w czasie którego osoba chcącą uczestniczyć w szkoleniu wciela się w rolę terapeuty.
 • Powyższa procedura kwalifikacyjna nie służy weryfikacji wiedzy kandydatów, ale badaniu ich predyspozycji do bycia psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo – behawioralnym.

4.Osoby, które pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną są o tym informowane w ciągu 7 dni roboczych od daty rozmowy. W takim wypadku są one proszone o dostarczenie do sekretariatu następującego kompletu dokumentów.

 • Podpisanej umowy szkolenia.
 • Dwóch zdjęć
 • Wypełnionej karty deklaracji członkowskiej PTTPB (bez podpisów osób rekomendujących), zaadresowanych do siebie 3 kopert z naklejonymi znaczkami.
 • Potwierdzenia wniesienia pierwszej opłaty , zgodnej z umową szkolenia.

5.Kwalifikacja na kurs odbywa się w kolejności wpłynięcia kompletu dokumentów. Akademia nie prowadzi rezerwacji miejsc.

6.Osoby, które nie zakwalifikowały się na kurs, ponieważ nie przeszły pozytywnie rozmowy kwalifikacyjnej mogą ubiegać się ponownie o przyjęcie na szkolenie w kolejnej edycji kursu , po  spełnieniu ewentualnych zaleceń związanych z koniecznym przygotowaniem się do takiego szkolenia.