Program

Program czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo behawioralnej i warunki zaliczenia poszczególnych etapów szkolenia w Akademii Psychoterapii INTEREGO.

Warszawa – początek zajęć wiosna 2022.

Lublin – początek zajęć jesień 2022.

Kurs zawiera łącznie 1400 godzin:

– zajęcia teoretyczne :260 godzin.

– zajęcia praktyczne: 380 godzin .

– superwizja grupowa : 260 godzin .

– praca w ramach rozwoju osobistego :140 godzin

– psychiatryczny staż kliniczny , realizowany samodzielnie przez uczestnika :360 godzin zgodnie z wymogami PTTPB

Program I , II i pierwszego semestru III roku szkolenia ma  na celu zapoznanie uczestników szkolenia z  wiedzą uwzględniającą elementy psychologii, fizjologii, psychopatologii, aspekty społecznego funkcjonowania człowieka, umożliwiającą krytyczne wyciąganie wniosków z badań naukowych.

Układ treści programu jest dobrany tak aby ułatwić rozumienie i zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej do szerokiego zakresu zaburzeń psychicznych i problemów odnoszących się do wszystkich okresów rozwojowych człowieka.

Każdy blok w co najmniej 50% zawiera część kształcącą lub doskonalącą praktyczne umiejętności terapeutyczne ( zajęcia warsztatowe przed II ,III i IV rokiem oraz po cztery pięciogodzinne spotkania w trakcie roku są w całości poświęcone doskonaleniu umiejętności praktycznych) , ze szczególnym uwzględnieniem: umiejętności diagnozowania, rozumienia i formułowania problemów pacjentów (dokonywania konceptualizacji) zgodnie z modelami poznawczo-behawioralnymi, umiejętności przeprowadzania wywiadu i aktywnego słuchania z odpowiednim wykorzystaniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej, umiejętności wykorzystywania behawioralnych i poznawczych metod oceny (kwestionariuszy, skal, technik obserwacyjnych), a także rozumienie ich trafności i rzetelności, umiejętności prezentowania problemów pacjenta zgodnie z konceptualizacją poznawczo-behawioralną, umiejętności podsumowywania oraz porównywania  teoretycznych modeli poznawczo-behawioralnych z innymi rodzajami terapii , umiejętności zastosowania odpowiednich interwencji poznawczych lub behawioralnych, umiejętności tworzenia i podtrzymywania odpowiedniej relacji terapeutycznej, umiejętności skutecznej oceny ryzyka wyrządzenia krzywdy sobie, pacjentowi lub innym oraz umiejętności zastosowania refleksji  etycznych oraz prawnych w odniesieniu do relacji terapeutycznej.

Zajęcia drugiego semestru III i IV roku to przede wszystkim zajęcia superwizyjne, których celem jest obok stałego doskonalenia umiejętności terapeutycznych także ćwiczenie umiejętności rozumienia , budowania i kierowania procesem  terapeutycznym.  Superwizja obejmuje systematyczną dyskusję i informacje zwrotne na temat prowadzonej terapii na podstawie obserwacji terapii i/lub nagranych materiałów z sesji (audio lub wideo), pisemną konceptualizację przypadku i odgrywanie ról. Superwizja obejmuje zarówno proces diagnozy, jak i terapii. Podczas superwizji uczestnicy nabywają także umiejętności formułowania i prezentacji przypadków oraz problemów obecnych w ich pracy terapeutycznej. Superwizja to także okazja do kształtowania umiejętności efektywnego  korzystania z informacji zwrotnej na temat swojej pracy oraz umiejętności konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej innym.

Program pracy własnej (rozwoju osobistego) realizowany jest w formie warsztatów z elementami terapii grupowej podczas : grupy otwarcia (20 godzin, przed I rokiem ), treningu interpersonalnego (50 godzin, przed II rokiem) , treningu intrapsychicznego (50 godzin, przed III rokiem) oraz grupy zamknięcia (20 godzin, po IV roku).  Zasadniczym celem tej pracy jest : zrozumienie wpływu własnych cech poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych  na pracę terapeutyczną i budowane relacje z pacjentami, wzmocnienie  chęci i zdolności do pracy nad własną zmianą, ułatwienie optymalnego  wykorzystywania superwizji i informacji zwrotnych.

Ramowy program zajęć.

Przed I rokiem grupa otwarcia 20 godzin- integracja grupy i elementy grupowej terapii własnej  , wykładowe zajęcia z psychopatologii -20 godzin .

I rok  :10 zjazdów po 20 godzin – 200 godzin zajęć . Zajęcia podzielone są na bloki 10 godzinne ( jeden dzień edukacyjny ), w którym zajęcia teoretyczne i praktyczne stanowią po 50 % zawartości. Dodatkowo  4 treningi umiejętności terapeutycznych po 5 godzin każdy. – 20 godzin .   Łącznie zajęcia teoretyczne na pierwszym roku – 120 godzin, praktyczne – 120 godzin,  terapia własna – 20 godzin.

Przed II rokiem : 50 godzin treningu interpersonalnego – grupowa  terapia własna w małych grupach

II rok  : 10 zjazdów po 20 godzin – 200 godzin zajęć . Zajęcia podzielone są na bloki 10 godzinne ( jeden dzień edukacyjny ), w którym zajęcia teoretyczne i praktyczne stanowią po 50 % zawartości. Dodatkowo  4 treningi umiejętności terapeutycznych po 5 godzin każdy. – 20 godzin .   Łącznie zajęcia teoretyczne na drugim  roku – 100 godzin, praktyczne – 120 godzin,   terapia własna – 50 godzin.

Przed III rokiem  : trening intrapsychiczny – 50 godzin grupowej terapii własnej w małych grupach

III rok  :  10 zjazdów po 20 godzin – 200 godzin zajęć . Dodatkowo   4 treningi umiejętności terapeutycznych po 5 godzin każdy. – 20 godzin  . Łącznie zajęcia na trzecim   roku : – zajęcia teoretyczne – 40 godzin, praktyczne – 80 godzin, superwizja  grupowa – 100 godzin ,   terapia własna – 50 godzin.

Przed IV rokiem – 40 godzin treningu umiejętności terapeutycznych w małych grupach

IV rok :10 zjazdów po 20 godzin.  Łącznie zajęcia na czwartym roku : Zajęcia teoretyczne- 0 , zajęcia praktyczne-60 godzin , superwizja grupowa  – 160 godzin,   grupowa terapia własna – 20 godzin.

Szczegółowy program szkolenia Uczestnik otrzymuje po zakwalifikowaniu go na kurs.