Program

Program czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo behawioralnej i warunki zaliczenia poszczególnych etapów szkolenia w Akademii Psychoterapii INTEREGO.

Warszawa – zima 2023 (edycja V) – rekrutacja rozpoczęta!

Lublin – początek zajęć jesień 2022. Rekrutacja trwa do 20 października.

Kurs zawiera łącznie 1400 godzin:

– zajęcia teoretyczne: 260 godzin

– zajęcia praktyczne: 380 godzin

– superwizja grupowa: 260 godzin

– praca w ramach rozwoju osobistego: 140 godzin

– psychiatryczny staż kliniczny, realizowany samodzielnie przez uczestnika : 360 godzin zgodnie z wymogami PTTPB

Program I i II roku oraz pierwszego semestru III roku szkolenia ma  na celu zapoznanie uczestników z  wiedzą uwzględniającą elementy psychologii, fizjologii, psychopatologii, aspekty społecznego funkcjonowania człowieka, umożliwiającą krytyczne wyciąganie wniosków z badań naukowych.

Układ treści programu jest dobrany tak, aby ułatwić rozumienie i zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej do szerokiego zakresu zaburzeń psychicznych i problemów odnoszących się do wszystkich okresów rozwojowych człowieka.

Każdy blok w co najmniej 50% zawiera część kształcącą lub doskonalącą praktyczne umiejętności terapeutyczne , ze szczególnym uwzględnieniem: umiejętności diagnozowania, rozumienia i formułowania problemów pacjentów (dokonywania konceptualizacji) zgodnie z modelami poznawczo-behawioralnymi, umiejętności przeprowadzania wywiadu i aktywnego słuchania z odpowiednim wykorzystaniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej, umiejętności wykorzystywania behawioralnych i poznawczych metod oceny (kwestionariuszy, skal, technik obserwacyjnych), a także rozumienie ich trafności i rzetelności, umiejętności prezentowania problemów pacjenta zgodnie z konceptualizacją poznawczo-behawioralną, umiejętności podsumowywania oraz porównywania  teoretycznych modeli poznawczo-behawioralnych z innymi rodzajami terapii , umiejętności zastosowania odpowiednich interwencji poznawczych lub behawioralnych, umiejętności tworzenia i podtrzymywania odpowiedniej relacji terapeutycznej, umiejętności skutecznej oceny ryzyka wyrządzenia krzywdy sobie, pacjentowi lub innym oraz umiejętności zastosowania refleksji  etycznych oraz prawnych w odniesieniu do relacji terapeutycznej. W edukacji terapeutycznej kładziemy duży nacisk na procedury wypracowane w klasycznym modelu terapii poznawczo- behawioralnej , jak i w algorytmach proponowanych przez kierunki tak zwanej III fali cbt.

Zajęcia drugiego semestru III roku i IV rok to przede wszystkim zajęcia superwizyjne, których celem jest obok stałego doskonalenia umiejętności terapeutycznych także ćwiczenie umiejętności rozumienia , budowania i kierowania procesem  terapeutycznym.  Superwizja obejmuje systematyczną dyskusję i informacje zwrotne na temat prowadzonej terapii na podstawie obserwacji terapii i/lub nagranych materiałów z sesji (audio lub wideo), pisemną konceptualizację przypadków i odgrywanie ról. Superwizja obejmuje zarówno proces diagnozy, jak i terapii. Podczas superwizji uczestnicy nabywają także umiejętności formułowania i prezentacji przypadków oraz problemów obecnych w ich pracy terapeutycznej. Superwizja to także okazja do kształtowania umiejętności efektywnego  korzystania z informacji zwrotnej na temat swojej pracy oraz umiejętności konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej innym.

Program pracy własnej (rozwoju osobistego) realizowany jest w formie warsztatów z elementami terapii grupowej podczas : grupy otwarcia i treningu interpersonalnego przed I rokiem oraz tematycznych warsztatów rozwoju osobistego opartych na założeniach nurtów „III fali” cbt w trakcie III i IV roku .  Zasadniczym celem tej pracy jest : zrozumienie wpływu własnych cech poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych  na pracę terapeutyczną i budowane relacje z pacjentami, wzmocnienie  chęci i zdolności do pracy nad własną zmianą, ułatwienie optymalnego  wykorzystywania superwizji i informacji zwrotnych.

Szczegółowy program szkolenia Uczestnik otrzymuje po zakwalifikowaniu go na kurs.