Procedura egzaminacyjna

Procedura egzaminacyjna zakończenia programu szkolenia.

Warszawa – listopad 2024 (edycja XI) – rekrutacja zakończona.

Lublin – październik 2024 (edycja VII) – rekrutacja zakończona.

Termin składnia dokumentów szkoła ustala i podaje do wiadomości uczestników szkolenia z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.  Szkoła wyznacza termin egzaminu ustnego  i informuje o nim Towarzystwo w celu uzgodnienia możliwości obecności Przedstawiciela Towarzystwa w tej części egzaminu. Po uzgodnieniu daty z Towarzystwem termin podawany jest do wiadomości osób , które zostały dopuszczone do egzaminu.

1.Uczestnik szkolenia może przystąpić do  egzaminu do Certyfikatu Terapeuty Poznawczo – Behawioralnego PTTPB  po spełnieniu następujących warunków :

 • Przedstawienie czterech pisemnych opisów przypadków prowadzonych przez siebie terapii, każdy w trzech egzemplarzach.
 • Przedstawienie dwóch nagrań prowadzonych przez siebie sesji terapeutycznych na płytach CD, każde w trzech egzemplarzach.
 • Złożenie pracy pisemnej przeglądowej lub badawczej zgodnej z wytycznymi opisanymi w regulaminie PTTPB.
 • Przedłożenie dokumentów potwierdzających prowadzenie praktyki psychoterapeutycznej.
 • Złożenie indeksu zawierającego potwierdzenie obecności na zajęciach, potwierdzenie ilości aktywnych prezentacji na superwizjach oraz potwierdzenie zaliczeń okresowych testów sprawdzających.
 • Złożenie oświadczenia o opłaconych składkach członkowskich w PTTPB przez cały czas trwania kursu

Powyższe dokumenty  są sprawdzane pod kątem formalnym ( sekretariat szkoły) w ciągu 10 dni roboczych od daty ich złożenia

2.Po przyjęciu dokumentów i ich formalnym sprawdzeniu:

 • w wypadku braków w złożonej dokumentacji osoba przystępująca do egzaminu jest proszona o ich uzupełnienia w maksymalnym czasie 10 dni roboczych. Po tym okresie procedura egzaminacyjna dla osoby składającej dokumenty zostaje zamknięta. Ponowne złożenie dokumentów i ubieganie się o możliwość zdawania egzaminu jest możliwe w kolejnym terminie egzaminacyjnym wyznaczonym przez szkołę.
 • po zatwierdzeniu złożonych dokumentów osoba zdająca egzamin jest dopuszczona do części pisemnej egzaminu.

3.Część pisemna egzaminu polega na ocenie złożonych przez osobę zdającą : pracy teoretycznej lub badawczej, opisów terapii oraz nagranych sesji . Oceny dokonują superwizorzy- dydaktycy PTTPB, powołani przez szkołę na Członków Komisji Egzaminacyjnej. Przypadki oraz nagrania są oceniane  według skal, z którymi uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się w trakcie trwania kursu.

4.Osoby, które otrzymały pozytywną ocenę z :  pracy przeglądowej (lub badawczej), czterech opisów przypadków oraz dwóch nagrań zostały ocenione pozytywnie  zapraszane są na część ustną egzaminu. Egzamin ustny polega na dyskusji nad opisanymi przypadkami terapii oraz  odpowiedzi na co najmniej trzy pytania z zakresu modeli i terapii poznawczo-behawioralnej oraz zagadnień etycznych i prawnych.

5.Osoby, których  praca przeglądowa (lub badawcza),  opisy przypadków oraz nagrania nie zostały ocenione pozytywnie są o tym fakcie poinformowane pisemnie przez szkołę. Osoba zdająca może skorzystać z konsultacji ze sprawdzającymi ich prace superwizorami w celu uzyskania informacji zwrotnej o koniecznych do poprawy lub uzupełnienia elementach.

6.Osoba , która zaliczyła pozytywnie wszystkie części egzaminu otrzymuje wystawione przez szkołę „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” zawierające:

 • potwierdzenie zaliczenia wszystkich wymaganych programem Szkolenia części składowych,
 • liczbę godzin superwizowanej praktyki terapeutycznej zrealizowanej w ramach Szkolenia,
 • liczbę godzin stażu psychiatrycznego oraz miejsce jego odbywania,
 • liczbę udokumentowanych godzin rozwoju osobistego,
 • pisemną rekomendację 2 superwizorów, pozytywnie oceniających pracę terapeuty, w tym Kierownika Szkolenia,
 • potwierdzenie poddania 4 przypadków tzw. superwizji bezpośredniej, przez nagranie wideo, audio lub obserwację sesji terapeutycznej na żywo,
 • ocenę z egzaminu z wiedzy teoretycznej
 • ocenę z egzaminu kończącego Szkolenia
 • datę zakończenia szkolenia, którą jest data zdania egzaminu kończącego Szkolenie