Wymagania PTTPB

Wymagania PTTPiB dotyczące ubiegania się o certyfikat

Wymaganiami PTTPiB dot ubiegania się o certyfikat:

Materiały dostępne na stronie www  POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ – http://www.pttpb.pl/

Warunki uzyskania certyfikatu (ze Standardów szkolenia w psychoterapii poznawczo – behawioralnej PTTPiB):

Warunkiem uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB jest:

1.Udokumentowanie odbycia wymaganej ilości godzin szkolenia.

2.Pozytywny wynik egzaminu. Egzamin obejmuje sprawdzian wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Ocenie podlegają: Udokumentowanie co najmniej dwóch lat stażu klinicznego od czasu uzyskania dyplomu wyższej uczelni

  • dwa nagrania sesji terapeutycznych,
  • cztery opisy terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym, dotyczące co najmniej trzech różnych problemów klinicznych (diagnoz ICD 10 lub DSM IV),
  • ustna dyskusja nad opisanymi przypadkami terapii,
  • odpowiedź na co najmniej trzy pytania z zakresu modeli i terapii poznawczo-behawioralnej oraz zagadnień etycznych i prawnych.
  • wykazanie się umiejętnością korzystania z literatury przedmiotu i wyników badań naukowych na podstawie przygotowanego do publikacji przeglądu piśmiennictwa lub raportu z badań.

3.Udokumentowanie co najmniej dwóch lat stażu klinicznego od czasu uzyskania dyplomu wyższej uczelni. Staż rozumiany jest jako praca kliniczna pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub psychoterapeuty, w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo, w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi.

4.Udokumentowanie co najmniej dwóch lat praktyki psychoterapeutycznej, podczas których superwizji został poddany zarówno proces diagnozy jak i terapii, z dołączoną opinią superwizora-dydaktyka PTTPB superwizującego tę pracę.

5.Przedłożenie rekomendacji dwóch superwizorów, w tym kierownika kursu.

6.Przedłożenie Komisji Naukowo-Dydaktycznej opisu przypadków dwóch prowadzonych terapii (2000-4000 słów) dyskutowanych podczas egzaminu podpisanych przez Kierownika merytorycznego kursu.

7.Członkostwo w PTTPB (dla osób kończących kurs atestowany w PTTPB – przez cały czas trwania kursu).

8.Dla osób kończących kurs atestowany przez PTTPB niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane przez Ośrodek prowadzący szkolenie podpisanego przez kierownika merytorycznego kursu.